باربری دهکده المپیک

چند ویژگی باربری دهکده المپیک   اصلا عجیب نیست که شرکت ها و باربری های  متعددی در اوامر یکسان وجود داشته باشند . پس باربری